Hoppa till innehåll

Bakgrund

Bakgrund – vårt samhälle

Ungefär 25% av de ungdomar som går i gymnasiet slutför inte sina studier – varje år – vilket innebär att de har sämre förutsättningar i arbetslivet och riskerar att hamna i utanförskap, arbetslöshet och ohälsa. Det innebär även stora kostnader för samhället – både på kort och lång sikt. Fem års försenat inträde i arbetslivet kostar samhället 2–2,5 miljoner och 30 år utanförskap innebär en samhällskostnad på ca 12 miljoner och då är inte eventuell kriminalitet inräknad. Här kan civilsamhället och mindre företag vara med och bidra till minskade kostnader.

Den skola vi har nu fungerar inte för alla elever och antalet elever med diagnoser såsom ADHD och AST har ökat. ”Förr var principen en enhetsskola där villkoren för alla barn skulle vara lika och ge alla samma chans. Men sedan 1990-talet har skolans likvärdighetsuppdrag blivit alltmer uppluckrat. Skolan blir helt enkelt allt mindre en skola för alla och alltmer en skola för dem som har föräldrar med resurser.” enligt Per Kornhall

Det är här som Hornuddenmodellen har möjlighet att bidra genom att erbjuda platser med meningsfull sysselsättning, vägledningssamtal som bidrar till ökad självkänsla och självförtroende samt möjligheter till anpassat studiestöd.

Bakgrund Horntorpet

Horntorpet har adress Aspö Hornudden i Strängnäs och på samma adress drivs även Hornuddens trädgård (enskild firma) sedan 1980-talet. Ägarna i Hornuddens trädgård har lång erfarenhet från att ta emot människor som behöver anpassning på olika sätt och genom åren har det på platsen Hornudden drivits verksamhet med allt från familjehemsplacering till arbetsträning och långa anställningar med lönebidrag. Det är samma ägare som driver Horntorpet som Hornuddens trädgård varav Mats Sjöstedt är lärare med drygt 30 års erfarenhet och Karin Sjöstedt har pedagogisk utbildning. 

Under åren 2018–2021 drev Hornuddens trädgård projektet det Leader finansierade projektet ”Klara Färdiga Gå”, som sedan övergick till att bli Hornudden-modellen i Horntorpets regi.

Vid starten (årsskiftet 2018/2019) av ”Klara Färdiga Gå startades även företaget Horntorpet (en verksamhetsdel av Hornudden Utveckling AB). Projektet drevs i samarbete med KAA (Kommunala Aktivitets Ansvaret) och Thomas gymnasiet i Strängnäs kommun. 

Hornudden-modellen är inspirerad av konsekvenspedagogiken som har som övergripande syfte att lära ungdomen se kopplingen mellan sitt handlade och dess konsekvenser. Genom ”Vill, Kan, Ska” samtal identifierar ungdomen tillsammans med vägledaren både sina kortsiktiga och långsiktiga mål. I samtalen identifieras även möjliga handlingsplaner för att nå målen. Därefter hålls uppföljningssamtal där ungdomen tillsamman med handledaren utvärderar hur det gått.

Eftersom många ungdomar, särskilt de med NPF diagnoser har svårt att anpassa sig till en vanlig skolmiljö där man ska koncentrera sig långa stunder kan studier varvas med anpassad arbetsträning. Arbetsträningen individanpassas utifrån förmåga intresse och mående. Platsen Hornudden är en viktig del för verksamheten med ungdomarna. Centralt är att stärka deltagarens självförtroende med det långsiktiga målet att kunna klara av utbildning och senare kliva ut i yrkeslivet.